Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ AMBROSKLEP.PL

Szanowni Państwo w celu zapewnienia maksymalnego komfortu zawierania umów sprzedaży publikujemy Regulamin Strony Internetowej AMBROSKLEP.PL, znajdującej się pod adresem domenowym https://sklep.ambrozinio.pl/, zwany dalej „Regulaminem”. W niniejszym Regulaminie znajdą Państwo informację na temat zasad składania Zamówień, zasad płatności i dostawy czy składania reklamacji na oferowane Publikacje autorstwa Piotra Ambroziaka, które nabyć mogą Państwo za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej.

Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§1. SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

W Regulaminie użyliśmy poniższych terminów, które należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Strony Internetowej tj. ambrozinio@gmail.com.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie na łamach niniejszej Strony Internetowej oraz zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. Koszyk – udostępniona indywidualnie dla Klienta przestrzeń Strony Internetowej, w której Klient ma możliwość zbierać niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.
 5. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Klienta podany w toku wypełniania Formularza zamówienia na łamach Strony Internetowej, zawierająca określoną informację.
 6. Publikacja – dostępna w ofercie Strony Internetowej publikacja online będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Strona Internetowa – strona internetowa prowadzona przez Sprzedawcę, na łamach której Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą dokonywać zakupów Publikacji znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca – sprzedawca i właściciel Strony Internetowej tj. Piotr Ambroziak Fotografia Wczasowa 21c/3, 05-402 Otwock, NIP – 526 251 25 25, adres mail: ambrozinio@gmail.com, telefon kontaktowy numer 603059550.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana między Sprzedawcą, a Klientem na odległość, której przedmiotem jest zakup Publikacji znajdujących się w ofercie Strony Internetowej.
 10. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegająca na świadczeniu innych Usług związanych z prowadzeniem Strony Internetowej.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient określa jej szczegóły.

§2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta, który korzysta z funkcjonalności Strony Internetowej jest Sprzedawca.
 2. W załączniku nr 1 do Regulaminu Sprzedawca przygotował dla Klientów przystępne informację na temat zasad związanych z ochroną przetwarzanych danych osobowych stosowanych przez Administratora Danych Osobowych.
 3. Sprzedawca informuję Klienta o cenach poszczególnych Publikacji, wyrażając je w złotych polskich brutto dla poszczególnej sztuki Publikacji.
 4. Kliknięcie przez Klienta przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ znajdującego się w interaktywnym formularzu Zamówienia jest momentem zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. W celu prawidłowego korzystania z Strony Internetowej, składania zamówień na znajdujące się w ofercie Publikacje oraz w celu zawierania Umów Sprzedaży, niezbędne są:
  1. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  3. klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia,
  4. włączona obsługa plików cookies.

§3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Strony Internetowej odbywa się w 3 etapach.
 2. Pierwszym etapem jest wybór przez Klienta Publikacji z oferty Sprzedawcy opublikowanej w ramach stron i podstron Strony Internetowej. Wybór Publikacji następuje poprzez klikniecie w przycisk KUP TERAZ lub DODAJ DO KOSZYKA.
 3. Drugim etapem jest weryfikacja Zamówienia w Koszyku. Po kliknięciu w przycisk KUP TERAZ lub DODAJ DO KOSZYKA wybrana Publikacja przenoszona jest do Koszyka, po czym Klient ma możliwość kontynuowania zakupów. Aby zakończyć dokonywanie zakupów na łamach Strony Internetowej wystarczy kliknąć w ikonę Koszyka widoczną w prawym górnym rogu oraz dolnym rogu Strony Internetowej.
 4. Wchodząc do Koszyka Klient ma możliwość sprawdzenia informacji o Publikacji oraz ich ilości czy ewentualnego zaktualizowania stanu koszyka. Finalizacja zamówienia następuje poprzez kliknięcie w przycisk PRZEJDŹ DO KASY.
 5. Trzecim etapem jest finalizacja Zamówienia. Po kliknięciu w przycisk PRZEJDŹ DO KASY uruchamiany jest interaktywny formularz Zamówienia. Składanie Zamówienia odbywa się poprzez uzupełnienie interaktywnego formularza poprzez wprowadzenie wymaganych przez ten formularz danych oraz złożenie wymaganych oświadczenia woli.
 6. Ostateczne potwierdzenie złożenia Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez kliknięcie przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ. Jest to jednocześnie moment przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, co potwierdzane jest specjalnym Powiadomieniem, którego otrzymanie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży na odległość.

§4. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Płatność za zakupione Publikacje może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:
  1. Płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy z wykorzystaniem systemu rachunku bankowego Klienta;
  2. Płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy za pośrednictwem operatora płatności DotPay;
 2. Dostawa zakupionych Publikacji jest realizowana za pośrednictwem przesyłki elektronicznej wysłanej na adres e-mail wskazany przez Klienta. Rzetelne wskazanie wyżej wymienionego adresu poczty e-mail jest szczególnie istotne dla możliwości zawarcia umowy sprzedaży i dostarczenia przedmiotu umowy sprzedaży.

§5. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca względem Klienta odpowiada, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 2. Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Korzystając z tego prawa Klient proszony jest o precyzyjnie opisanie występującej wady. Sprzedawca zachęca do składania reklamacji za pośrednictwem FORMULARZA dostępnego na stronie głównej Strony Internetowej.
 3. Przed złożeniem reklamacji i wysyłki Publikacji Klient jest proszony o kontakt telefoniczny lub kontakt za pomocą wiadomości elektronicznej ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia przez Klienta Reklamacji.
 5. Każdy Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

§6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Każdy Klient zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli posiada status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia lub otrzymania Publikacji w zależności od tego, która z czynności nastąpiła później z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy oprawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Szanowni Klienci Publikacje oferowane za pośrednictwem Strony internetowej mają taki charakter w związku z czym prosimy o sprawdzenie możliwości odstąpienia od umowy w stosunku do określonego rodzaju Publikacji.
 3. Każdy Klient zgodnie z art. 34 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli posiada status Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy złożyć odpowiednie oświadczenie woli i przesłać je Sprzedawcy razem z zakupioną Publikacją oraz informacją o rachunku bankowym Klienta, na który zostanie dokonany zwróć ceny Publikacji.
 5. Sprzedawca zachęca do składania reklamacji za pośrednictwem FORMULARZA dostępnego na stronie głównej Strony Internetowej.
 6. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Klient ponosi koszt odesłania Publikacji do Sprzedawcy.
 7. Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Publikacji zostanie zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Publikacji poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.

§7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Strona Internetowa, oferowane za jej pośrednictwem Publikacje oraz wszelkie materiały opublikowane na łamach Strony Internetowej są unikalne. Układ treści zawarty na Stronie Internetowej jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.
 2. Wszelkie Publikacje, znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 3. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści, z wyjątkiem licencji nabywanej w związku z zakupem Publikacji.
 4. Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej oraz Publikacji za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, Umowy sprzedaży.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6 lipca 2020 roku do odwołania.

 

0